Blogg: Görans tankar och bagateller

S En blogg med koppling till Socialdemokraterna.

Latest posts from this blog

 • Israel och Palestina lever redan sida vid sida

  2014-10-31, 10:32

  Igår beslutade den svenska regeringen att formellt erkänna staten Palestina. I ett debattinlägg (svenska/english) utvecklade utrikesminister Margot Wallström bakgrunden till beslutet. Regeringen ser beslutet som ett sätt att stödja moderata krafter bland palestinierna och att göra parterna mindre ojämlika i de förhandlingar som pågår. Margot skriver även att … Det svenska erkännandet av staten Palestina kommer att följas av förstärkta insatser för att stödja utvecklingen av demokrati och m ...

 • Om att befästa Arbetsförmedlingens roll

  2014-10-30, 08:32

  Mikael Sjöberg Igår presenterade Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg sina tankar för att reformera sin krisande myndighet. Arbetsförmedlingen har ju befunnit sig på ett sluttande plan under flera år. Människors minskande förtroende för myndigheten kan måhända delvis finnas i interna missgrepp. Jag tror dock att en stor del kan finnas i det uppdrag som myndigheten fått av den politiska nivån. Jag kan knappast beskylla den tidigare borgerliga regeringen för att ensamma bära det poli ...

 • Måhända en symbolhandling att erkänna Palestina

  2014-10-29, 12:13

  Statsminister Stefan Löfven har informerat utrikesnämnden om att Sverige ”inom kort” avser att erkänna Palestina som en självständig stat. Enligt DN meddelade statsministern att … Vi vill se till att få två mindre ojämlika parter så att vi kan få en riktig förhandling som leder fram till en tvåstatslösning. Tiden håller på att rinna ut. De borgerliga partierna har uttryckt sin mening över detta ställningstagande. De anser att beslutet bryter mot tidigare svensk praxis. Annan kr ...

 • En långsam väg till jämställdhet

  2014-10-29, 08:34

  World economic forum (WEF) visar i en aktuell rapport att, trots förbättringar de senaste fyra åren, det med dagens takt kommer att ta 81 år innan världen är helt jämställd. Detta förutsätter förstås att inga bakslag sker. Man mäter utvecklingen genom fyra huvudkategorier: ekonomi, politisk representation, hälsa och utbildning. Sverige tillhör världens mest jämställda länder (av 142 undersökta) genom sin fjärde plats i den mätning som WEF genomför. Samtliga de fem bästa länderna finns i Norden. ...

 • Endast var tredje har etablerat sig på arbetsmarknaden

  2014-10-28, 12:13

  Fordonsprogram LO har presenterat en rapport vari man redovisar hur väl (eller inte) ungdomar som lämnat yrkesförberedande gymnasieprogram har etablerat sig på arbetsmarknaden. De resultat man fått fram är inte upplyftande. Endast en tredjedel av de elever som slutfört en yrkesgymnasial utbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Med etablerad ställning på arbetsmarknaden definieras en person, utifrån en medellön för arbetare, som arbetat minst tio månader heltid på e ...

 • Tuffare regler för arbetslösa

  2014-10-27, 08:51

  Den förutvarande borgerliga regeringen genomdrev som en fundamental del av sin politik hårdare regler för de arbetslösa. De borgerliga partierna beslutade om lägre arbetslöshetsersättning för de ofrivilligt arbetslösa och andra åtstramande bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingens uppdrag har allt mer blivit att kontrollera att de arbetslösa uppfyller villkoren för att erhålla ersättning. Som en del i denna politik genomfördes under förra året att arbetslösa månadsvis skulle ...

 • Svartmålning av svensk ekonomi?

  2014-10-25, 15:21

  Jonas Ledamoten (M) Jonas Jacobsson Gjörtler har tagit sig före att KU-anmäla finansministerns uttalande om svensk ekonomi som en ”tom lada”. Han anser att Magdalena på ett osakligt sätt brutit mot grundlagens krav på opartiskhet och saklighet. Jaa … vad ska man säga? Jag är böjd att hålla med Thomas Eneroth när han säger att … Den här typen av anmälningar riskerar att undergräva förtroendet för konstitutionsutskottet. Vill man ha en debatt om politiska sakfrågor är det b ...

 • Det första reformpaketet är lagt

  2014-10-24, 15:13

  Igår presenterade samarbetsregeringen sin första budgetproposition. Finansminister Magdalena Andersson presenterar den som en stram budget med ett visst begränsat reformutrymme. Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet förhandlat fram finansierade reformer om cirka 25 miljarder kronor. De reformer som presenterats är ju inte särskilt överraskande för de som följt valrörelsen och hört vilka de viktigaste politiska målen varit. De frågor som jag med särskild tillfredsställelse sett handlar ju ...

 • Erkännande av Palestina – en politisk intention

  2014-10-21, 12:50

  Igår informerade utrikesminister Margot Wallström, på direkt uppmaning av EU:s avgående utrikeschef Catherine Ashton, om Sveriges avsikt att erkänna Palestina som en självständig stat. Enligt Margot verkar det finnas ett stort intresse från andra medlemsländer kring den svenska ståndpunkten. Hon sade att … Ja, informellt så är det flera som kommer fram och säger att det här är viktigt. De välkomnar det och de har berättat om diskussionen som finns i deras respektive länder. Så jag tror att ...

 • Förändringar på socialförsäkringens område

  2014-10-21, 07:55

  I en intervju som SvD genomfört med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll får vi veta att regeringen kommer att föreslå införandet av en tredje ”pappamånad” i föräldraförsäkringen. Förslaget innebär att bägge föräldrarna garanteras minst tre månader som de kan tillbringa tillsammans med sina barn. Dessa tre månader kan inte överlåtas på den andra föräldern. Syftet med detta förslag är förstås att verka för bättre jämställdhet mellan kvinnor och män samt att påverka papporna att ...

 • Det krävs gymnasieexamen för att få jobb

  2014-10-20, 12:31

  I en insändare kritiserar Roger Haddad och Jan Björklund regeringens förslag om att införa obligatorisk gymnasieutbildning. De skriver raljerande … ”att alla elever ska tvingas att bli akademiker”. De förenklar intill dumhet vad regeringens förslag innebär. Regeringen tänker inte tvinga alla elever att bli akademiker. Rogers och Jans inlägg präglas av en viss ringaktning för elevers möjlighet att skaffa sig en bra utbildning med fler möjligheter. Statistik visar att elever som ...

 • En satsning på skolan

  2014-10-19, 11:29

  Den rödgröna samarbetsregeringen har presenterat en rejäl satsning på den svenska skolan. En del av paketet handlar om att satsa destinerade pengar till de skolor runt om i landet som har störst behov. 2015 ska 475 miljoner kronor användas till att öka jämlikheten mellan svenska skolor. I paketet ingår tre delar: pengar till de skolor som vill höja resultaten, höjda lärarlöner till de som arbetar på skolor med svårast förutsättningar, samt stöd till nyanlända elever. Sedan presenterades en mil ...

 • Det svenska skattesystemet behöver reformeras

  2014-10-18, 11:32

  Idag skriver Johan Eklund och Charlie Karlsson på DN Debatt om behovet av blocköverskridande reformer av det svenska skattesystemet. De argumenterar för att man ska undvika skatter som motverkar arbete, investeringar och innovation. Staten bör därför undvika höga inkomst- och bolagsskatter. Ska det vara möjligt att minska skatter på företagande och inkomster gäller det att ersätta dessa med ökningar av andra skattebaser eller att man hittar nya skattebaser. De menar att en återinförd fastighetss ...

 • Flödet ut ur ladorna varit lite för stort

  2014-10-17, 12:15

  John Hassler, ordförande för det Finanspolitiska rådet, kritiserade under en presskonferens finansministerns uttalande häromveckan att det är tomt i ladorna. John menade att den den borgerliga regeringens politik i stort sett varit sund. John menade att … Det går inte att påstå att det är tomt i ladorna. Möjligen har flödet ut ur ladorna varit lite för stort det senaste året. John medgav vidare att Magdalena Andersson ordval varit just ett uttalande – inte en budgetproposition. Det v ...

 • Ta diskussionen på den politiska arenan

  2014-10-17, 07:50

  Dagens Nyheter rapporterar att av till Sverige 5 .035 ensamkommande barn och ung­domar har 1.235 placerats i kommuner med stöd av den tvångslag som införts. Jag var ju positiv till att en sådan lag skulle införas. Det är ju väldigt tydligt att det är ett stort antal kommuner som tar litet ansvar för att ta emot flyktingar till Sverige. Det är i hög grad lågskattekommuner runt de större städerna som på olika sätt premierar en viss sorts inflyttande och hindrar annan. På detta sätt kan de fortsätt ...

 • Fas3-företagen gör bäst i att söka sig till andra marknader

  2014-10-15, 12:33

  Raimo Pärssinen (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, säger i ett uttalande att … Jag tror att de företagen gör bäst i att söka sig till andra marknader. Det är svårt att säga när vi kan ändra i regelsystemet och lagstiftningen och företagen kör väl på så länge de kan. Men vi satsar på att ha något klart efter årsskiftet för att stoppa Fas 3. Raimo tydliggör ambitionen att Fas3 ska förpassas till historiens skräphög som fort som det bara går. Fas3, eller sysselsättningsfasen ...

 • Kommunalt ansvar för skolverksamheten

  2014-10-15, 08:46

  Ebba Östlin (S-märkt utbildningspolitiker) skrev för några dagar sedan om att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att elever kan gå i en bra skola. Därför är det också rimligt, menar hon, att det är just kommunerna som har beslutsrätten över vilka skolor som etableras. Ebba beskriver en situation där organisationer och företag står på kö för att etablera sig i mer välbärgade delar av ”hennes” kommun Botkyrka. När de kommunala företrädarna försöker få samma organisatio ...

 • Den tomma ladan och överskottsmålet

  2014-10-14, 10:00

  Barskrapat Under en presskonferens meddelade finansminister Magdalena Andersson att den sittande regeringen har övertagit en tom och helt utäten lada. Det finns inga möjligheter att nå överskottsmålet förräns tidigast omkring 2018. Hon sade något drastiskt att … Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till – det är helt avskrapat. Frågan är om ens bordet står kvar. Det är väl knappast något okänt att statliga Konjunkturinstitutet vid ett fler ...

 • Ett snårigt skattesystem

  2014-10-13, 12:33

  I ett debattinlägg argumenterar fem doktorander i nationalekonomi (samt medlemmar i Socialdemokratiska Ekonomklubben) för att genomföra reformer i det svenska skattesystemet. De föreslår sådant som en enhetlig moms, ett införande av en fastighetsskatt, avskaffande av rut. Men de föreslår även avskaffad bolagsskatt (eller en minskning) och reformer av sättet att beskatta inkomster. Den socialdemokratiska partiledningen har tydligt markerat motstånd emot flera av förslagen i debattinlägget. Huruvi ...

 • Att bygga upp Gaza

  2014-10-13, 09:00

  Margot Wallström har besökt den givarkonferens där omvärlden beslutar om hur man kan bidra till minska nöden i Gaza. Behoven av hjälp har ju blivit högst akut efter den militära insats som Israel genomfört. Det är förstås alldeles nödvändigt att hjälpa civilbefolkningen att återupprätta rimliga levnadsomständigheter igen. Men viktigast är ändå att få igång samtal mellan Israel och företrädare för det palestinska folket. Den enda långsiktiga lösningen på denna konflikt är en tvåstatslösning för i ...